NAŠE AKCE


VÍTÁME VÁS U NÁS
APA VČAS je nezisková organizace, která působí v Olomouckém kraji a pzabývá se integrací osob zdravotně postižených pomocí sportovních aktivit. Odborně garantuje rovněž integrační akce s akcentem na APA (aplikované pohybové aktivity) pro osoby zdravotně postižené, které pořádají soukromé společnosti, nadace a jiné organizace. Snaží se tak vnést do této oblasti skutečnou podstatu a odbornost na těchto akcích.
Naše cíle:
  • Cílem činností APA VČAS je vytvářet podmínky pro rozvoj sportu, rekreačních a tělovýchovných aktivit osob se zdravotním postižením.
  • Seznamovat veřejnost s možností pohybových aktivit pro osoby se zdravotním postižením a pořádat pohybové a rekondiční pobyty.
  • Organizovat a odborně garantovat akce integračního charakteru s&nbakcentem na APA.
  • Zajištění volnočasových aktivit pro děti a mládež se zdravotním oslabením a ohrožené skupiny s akcentem na APA.
APA VČAS je v současnosti jedním z mála subjektů v regionu Olomouce, který se věnuje vytváření sportovních příležitosti pro osoby s tělesným postižením. APA VČAS spolupracuje s&nbkatedrou Aplikované tělesné výchovy při FTK UP Olomouc, kde využívá odborné připravenosti studentů a absolventů studijního oboru ATV. Pořádané aktivity mají již ucelenou formu a nejsou nahodilými akcemi nezkušeného subjektu, ba naopak má svůj pevný řád a systém, který je v průběhu roku realizován a rovněž odběrateli služeb očekáván. Ať již se jedná o jednorázové akce třeba formou participace na sportovních soutěžích (Knapkův Memoriál, Speciální Olympiáda, Jezdecké hry, Mistrovské soutěže) či jiných akcích integračního charakteru (Mosty, Dětské jezdecké dny, Duše v pohybu), nebo pravidelnou formou (jezdectví - paravoltiž a hiporehabilitace, boccia, sledge hokej) v jednotlivých sekcích naší organizace. Další nedílnou formou činností sdružení jsou vícedenních pobytové akce, soustředění a rekondiční pobyty se sportovní, rehabilitační, ale i vzdělávací tématikou (Letní tábor s hiporehabilitací, nově Vodní turistika) v naší nabídce programů jsou aktivity pro osoby s velmi těžkým tělesným postižením (ochrnutí horních i dolních končetin) boccia; pro osoby používajícím invalidní vozík (se zachovanou funkcí horních končetin) lyžování na monoski a sledge hokej. v neposlední řadě pak jezdectví – paravoltiž a hiporehabilitace, plavání, atletika, které jsou vhodné pro osoby s celou škálou tělesných postižení, zdravotních oslabení; břišní tance (pro osoby s mentálním postižením).

O naší práci byly natočeny a odvysílány již dva celovečerní dokumentární pořady. v roce 1999, kdy jsme ještě působili jako sportovní klub SK APA, to byl dokumentární film „Galusky na sněhu“ – šlo o lyžování vozíčkářů. v roce 2003 to byl dokumentární pořad týkající se práce paní Ježkové v oblasti paravoltiže, hipoterapie a hiporehabilitace, která vede naší sekci jezdectví – paravoltiže.

Můžeme tak nabídnout širokou škálu sportovních a volnočasových aktivit – od lyžování tělesně postižených osob – MONOSKI, kterým prošli již desítky tělesně postižených – přes paravoltiž, bocciu – až po třeba tance a balet. Pravidelně se podílíme na organizaci různých akcí. Za zmínku určitě stojí integrační akce pod názvem MOSTY, do níž jsme se aktivně zapojili s novým projektem a uspořádali sportovní akci pod názvem MOSTLYMPIÁDA, což je vůbec první soutěž tohoto typu, kde spolu mohou společně změřit síly hendikepovaní a zdraví sportovci. Pomohli jsme vyškolit v oblasti APA již kolem stovky studentů a jiných zájemců, kteří projevili o tuto práci zájem. Podíleli jsem se na organizaci Speciálních olympiád (v roce 2000 proběhla v Praze pod záštitou Evropské město kultury pro rok 2000) a v roce 2002 se konala v Olomouci. Účastníme se celoročního Mistrovství ČR v paravoltiži a Poháru ČHS v jezdectví, drezuře, paravoltiži a voltiži a v jako takovém zajišťujeme v tomto seriálu mistrovství zhruba 3-4 soutěže. Účastníme se a podílíme na české sledge hokejové lize. Pravidelně trénujeme v jednotlivých sportovních odvětvích dle zaměření našich sekcí. Ale nejen to. Krom vzdělání nás samotných, pořádáme i sami různá školení a vzdělávací kurzy.

Od roku 2000, kdy byla naše organizace APA VČAS založena, uběhla již spousta let. A&no tom, že jsme ta léta nepromarnili, hovoří nejeden fakt. Ještě před samotným založením APA VČAS jsme fungovali jako sportovní klub, který se zabýval lyžováním tělesně postižených osob – monoski. Sled různých událostí nás pak přiměl k založení mnohem silnějšího subjektu a tak vzniklo občanské sdružení APA VČAS, v jehož názvu se skrývá samotné zaměření – Aplikované Pohybové Aktivity, Volný Čas a Sport, a následně změna občanského zákoníku nás donutila k transformaci do spolku. Hlavním zakladatelem a&nstrůjcem, který dal i název a logo organizaci, byl a je současný prezident organizace – Mgr. Milan Svoboda. Navázali jsme na činnost dřívějšího klubu v oblasti lyžování tělesně postižených – monoski a nabídli tuto aktivitu širšímu spektru lidí, jako dostupnou alternativu volnočasového vyžití v oblasti zimního sportu. Postupem času jsme pak nabídky našich služeb rozšiřovali s ohledem na širší dostupnost a možnosti, především oblasti dostatečného zajištění lidských zdrojů. A&nzde se ukázala právě maximální vhodná spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci, především s katedrou ATV při Fakultě tělesné kultury a&nto z řad studentů. Postupem času tak vznikali jednotlivé sekce dle zaměření, které se dále rozvíjí v duchu naší činnosti poskytnout osobám se specifickými potřebami nové možnosti a&nto i rovněž jejím blízkým (rodině, přátelům).

Po více než patnáci letech naší dobrovolné činnosti tak prošlo sdružením stovky, a troufněme si říci, že i tisíce, lidí, kterým se otevřeli nové obzory. Na počátku bylo malé sdružení s pár členy a dobrou myšlenkou, dnes je tu funkční subjekt sdružující na 250 členů, s nejširší nabídkou služeb v oblasti volného času a sportu pro osoby s handicapem. Subjekt, který je otevřen všem, kteří mají o naše služby zájem. V organizaci se rovněž vzděláváme a sledujeme trendy, ale nejen to. Své zkušenosti předáváme dál a pořádáme vzdělávací kurzy a školení. I to totiž patří k našemu pojetí a smyslu činnosti naší organizace.

A co plánujeme dál? Budou nějaké změny? Na to jsou velice snadné odpovědi. Určitě chceme pokračovat v naší činnosti a&n ¨poskytovat i nadále kvalitní služby a&njejich organizaci. A s každým novým trendem přichází i změna, byť drobná. A vzhledem k tomu, že jsme pro svou práci zapálení a vznikají nové věci, tak s tím souvisí i změny, ale jsou určitě příjemné a&nnaši členové se na ně vždy těší.

Můžeme říci, že se nám daří, a&nže jsme vcelku úspěšní. v mnohém zcela určujeme nový směr a&nmožnosti rozvoje pohybových aktivit osob se zdravotním postižením. Všichni, kteří se podílí na chodu naší organizace tak činí zcela dobrovolně ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu. Naší odměnou je spokojenost klienta a radost nad dobře odvedenou a smysluplnou prací. Pro další rozvoj našich činností je však nutná podpora i Vás. Dovolujeme si Vás tak, na základě projevu dobré vůle pomoci nám v naší činnosti, požádat o podporu.Stručné charakteristiky jednotlivých sportovních sekcí APA VČAS
Boccia (sportovní hra pro osoby s těžkými formami tělesného postižení)
Boccia je pohybová aktivita, která se úspěšně osvědčila v aktivitách integračního charakteru, ale skutečně největší význam má pro osoby se závažným tělesným postižením (kvadruparetické formy DMO, kvadruplegie apod.). Hra umožňuje osobám s DMO soutěžit na stejné úrovni s ostatními a díky své přizpůsobivé povaze, je tato hra vhodná pro všechny stupně pohybového vyžití (přátelské soutěže, národní turnaje i pparalympijské klání). Kroužek Boccii funguje od ledna 1999, kdy byl založen při škole Credo v Olomouci, v roce 2001 se rozrostl i o některé dospělé hráče. Jeho vedení se pak ujali členové APA VČAS.

Atletika pro osoby s tělesným postižením
Královna sportů je velmi oblíbena u sportovců s tělesným postižením. Naše země se může chlubit mnoha oceněními z atletických klání paralympijských her. v našem regionu se bohužel těmto aktivitám doposud nikdo nevěnoval. v červnu 2002 APA VČAS společně s Fakultou tělesné kultury pořádala Knapkův memoriál, jehož součástí bylo poprvé také kolo Českého poháru v atletice vozíčkářů. Toto je vhodná příležitost pro vytvoření podmínek k atletice vozíčkářů v našem regionu. Našim cílem je poskytnout vozíčkářům žijícím v tomto regionu možnost trénovat a&núčastnit se národních i mezinárodních soutěží.

Paravoltiž
Je sportovní disciplína, ve které cvičenec (voltižér) vykonává cvičení akrobatických prvků na neosedlaném koni, vedeném lonžérem na lonži ve voltižním kruhu na levou ruku. Paravoltiž je jednou z mála možností pro naši zdravotně handicapovanou populaci, stát se součástí našeho sportovního dění se zvýšenou zdravotní péčí a zdravotním dozorem. Paravoltiž je shodná v základech s voltiží, ale je přizpůsobená handicapovanému jedinci.

Voltiž se doporučuje především v rámci léčebně pedagogického ježdění, které je určené hlavně pro děti a&nmládež s poruchami chování, ale s dobrou fyzickou kondicí. Příznivé účinky voltiže se u těchto dětí připisují jednak působení koně jako terapeuta vzbuzujícího patřičný respekt a také nezbytné spolupráci dětí cvičících ve skupině. Paravoltiž je shodná s voltiží, ale je pod zdravotním dozorem. Příprava cvičenců je vedena fyzioterapeutem a sledovaná lékařem. Paravoltiž představuje jednu z disciplín sportovního ježdění, je rehabilitační metodou, která díky velké motivaci cvičenců vede ve většině případů k výraznému rozvoji pohybových dovednosti. Dlouhodobě patříme mezi nejlepší a jsme držiteli mnoha ocenění a titulů mistra ČR v mnoha kategoriích.

Plavání pro osoby s tělesným postižením
Plavání je všeobecně uznáváni jako jedna z nejvhodnějších forem cvičení pro širokou veřejnost. Pro osoby s tělesným postižením se může voda stát „úplně bezbariérovým prostředím“ vhodným pro rozvoj fyzických schopností, prevenci civilizačních nemocí a možností sportovní realizace. Plavání také patří k základním dovednostem, jež by měl každý zvládnout. v Olomouci má organizované plavání osob s postižením tradici ve spolupráci se školou CREDO a spolkem vozíčkářů TREND. Pro výuku plavání osob s tělesným postižením je nevyhnutné, aby každý cvičenec měl svého instruktora. Studenti aplikované tělesné výchovy tuto činnost konají prostřednictvím APA VČAS v rámci své pedagogické praxe s dětmi z CREDA.

Sledge hokej (hokej pro vozíčkáře)
Sledge hokej znamená v doslovném překladu sáňkový hokej. Sledge hokej patří mezi nejmladší paralympijské sporty a v ČR se sledge hokej rozvíjí od roku 2000. Náš olomoucký sledge hokejový tým byl založen v roce 2002. v současné době se sledge hokej rozvinul natolik, že se v sezóně 2004/2005 rozběhla ligová soutěž. v dané soutěži má APA VČAS postavený svůj vlastní tým „Kohouti Olomouc“. Ten je zároveň držitelem titulu mistra ČR ze sezóny 2004/2005.

Monoski (lyžování tělesně postižených)
Naše prestižní odvětví, se kterým naše sdružení začínalo a&njako první v republice mohlo osobám tělesně postiženým nabídnout možnost sjezdového lyžování jízdou na Monoski. Nyní již vzhledem k vysokým finančním nárokům zajišťujeme hlavně odbornou individuální asistenci. Nově jsme v roce 2005 mezi prvními umožnili lyžování na snowboardu pro osoby zrakově postižené – Tandemsnowboarding.

Břišní tance
Břišní tance patří mezi nejmladší činnosti našeho sdružení a&nje zaměřeno v rámci projektu zvaného ZAHRA na osoby s mentálním postižením. Jsme v tomto směru opět ojedinělí. Orientální tanec je cestou k přijetí sebe sama. Podporuje kreativitu, sebedůvěru, intuici, uvolňuje schopnost intenzivního emočního prožívání a vyjádření. Pomáhá obnovit svalovou rovnováhu, aniž by zatěžoval klouby, které naopak uvolňuje. Odstraňuje blokády páteře, pomáhá léčit neplodnost, menstruační a klimakterické obtíže. Pozitivně působí na řadu psychických potíží, jako jsou deprese, úzkost, fobie, nízké sebevědomí aj.. Mentální postižení je obvykle spojeno s nechutí k pohybu. Tito lidé mají proto často problém s nadváhou a špatnou fyzickou kondicí. To jim v důsledku přináší další zdravotní rizika a komplikace. Břišní tance jim pomáhají tudíž řešit problémy na mnoha úrovních.

Můžeme říci, že se nám daří, a že jsme vcelku úspěšní. v mnohém zcela určujeme nový směr a možnosti rozvoje pohybových aktivit osob se zdravotním postižením. Všichni, kteří se podílí na chodu našeho sdružení tak činí zcela dobrovolně ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu. Naší odměnou je spokojenost klienta a radost nad dobře odvedenou a smysluplnou prací.

Pro další rozvoj našich činností je však nutná podpora i Vás.

Dovolujeme si Vás tak, na základě projevu dobré vůle pomoci nám v naší činnosti, požádat o finanční podporu.

Předem Vám za projevenou důvěru děkujeme.

Mgr. Milan Svoboda
prezident APA VČAS
© Copyright 2011 Created by Laades & Mikec Company. All Rights Reserved.