NAŠE AKCE


VÍTÁME VÁS U NÁS
I.
Základní ustanovení
Spolek s názvem APA VČAS, z.s. je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují rekreační a tělovýchovnou činnost, sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost.
Sídlem APA VČAS je Olomouc, Politických vězňů 564/15, psč 779 00.
APA VČAS bylo přiděleno IČ: 70630879.
II.
Účel spolku
 1. Základním účelem APA VČAS je:
  • provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
  • vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak osob se zdravotním postižením, dětí a mládeže i dospělých,
  • budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
  • vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,
  • hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
  • zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení,
  • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.
 2. APA VČAS může výlučně k podpoře účelu spolku provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti
III.
Orgány spolku
 1. Orgány APA VČAS jsou:
  • valná hromada jako orgán nejvyšší,
  • výkonný výbor jako orgán výkonný,
  • prezident jako orgán statutární.
 2. Valná hromada.
  1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valná hromada je složena ze všech členů spolku starších 18ti let. Právnická osoba, která je členem spolku, vysílá na valnou hromadu jednoho svého zástupce (dále i jen účastníci valné hromady).
  2. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát za rok. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům/sdruženým oddílům, a to buď na adresu bydliště/sídla nebo na elektronickou adresu nebo pozvánkou vyvěšenou v sídle spolku nebo na webových stránkách spolku.
  3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nebo vyvěšena nejméně 21 dní před konáním zasedání valné hromady.
  4. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18ti let nebo 2/3 sdružených oddílů nebo z podnětu kontrolní komise Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.
  5. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
  6. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
   • rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
   • rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky spolku; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,
   • volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání prezidenta,
   • volba a odvolání členů kontrolní komise,
   • rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,
   • schválení výsledku hospodaření,
   • rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem spolku,
   • určení hlavních směrů činnosti spolku,
   • schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,
   • schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
   • rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,
  7. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.
  8. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.
  9. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.
  10. K odvolání prezidenta je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných, při účasti nejméně poloviny všech řádných členů spolku.
  11. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.
  12. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady prezident spolku nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.
  13. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle spolku, a to v určených dnech a hodinách.
 3. Výkonný výbor
  1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění účelu spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
  2. Výkonný výbor má 3 členy. Členem výkonného výboru je vždy prezident jakožto statutární orgán spolku. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je šestileté, funkční období prezidenta je desetileté.
  3. Výkonný výbor svolává k zasedání prezident nebo v případě, kdy tak prezident nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby.
  4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas prezidenta.
  5. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů spolku.
  6. Výkonný výbor zejména:
   • zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
   • organizuje a řídí činnost spolku,
   • schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,
   • připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
   • dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku,
   • zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
   • rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.
 4. Prezident
  1. Prezident je statutárním orgánem spolku. Prezident jedná jménem spolku, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že prezident jedná jménem spolku v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
  2. Prezident podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.
  3. Funkční období prezidenta je na dobu deset let.
  4. Prezident rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou svěřeny do působnosti valné hromady.
  5. Rozhoduje o pracovně právních otázkách pracovníků spolku.
  6. Prezident ustavuje a rozpouští oddíly a sekce. Do volby vedoucího sekce valnou hromadou jmenuje vedoucího sekce.
  7. Osoba, která je prezidentem, může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je povinna oznámit valné hromadě spolku. Výkon funkce prezidenta končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dověděla. Nejpozději však končí výkon funkce prezidenta šest měsíců poté, kdy bylo na adresu sídla spolku doručeno oznámení o odstoupení z funkce.
IV.
Členství
 • Druhy členství
  • Členství ve spolku může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.
  • Členství se rozlišuje na:
   • řádné
   • přidružené
   • čestné
  • Řádným členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy spolku.
  • O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor nebo prezident na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.
  • Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti spolku a přispívat k naplnění jeho účelu.
  • O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výkonný výbor nebo prezident na základě žádosti zájemce o přidružené členství.
  • Čestným členem se může stát fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti spolku nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.
  • O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada, s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.
  • Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.
  • Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní organizaci, které je spolek členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
  • Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.
 • Členská práva a povinnosti
  • Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
  • Členská práva, která přísluší všem členům:
   • účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti spolku,
   • být informován o činnosti spolku,
   • účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
   • uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku,
   • účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
   • změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
   • ukončit kdykoli své členství.
  • Členská práva, která přísluší jen řádným členům:
   • podílet se na řízení spolku,
   • účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení věku 18ti let,
   • volit a být volen do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení věku 18ti let.
  • Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové
   • podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu spolku,
   • dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku a základní normy chování,
   • plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku
   • šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno spolku.
  • Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:
   • řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle stanov rozhodl,
   • řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.
 • Zánik členství
  • Členství ve spolku zaniká:
   • vystoupením člena,
   • vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
   • vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných členských povinností,
   • úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
   • zánikem spolku bez právního nástupce.
 • Zánik členství vyloučením:
  • O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje prezident nebo výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl.
  • Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.
  • Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.
V.
Majetek a hospodaření
 1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
  • členské příspěvky,
  • příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
  • příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,
  • příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
  • dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
  • dary
 2. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje prezident. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.
 3. Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.
 4. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace bude rozdělen mezi členy dle rozhodnutí valné hromady.
© Copyright 2011 Created by Laades & Mikec Company. All Rights Reserved.